Usługi

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I LABORATORYJNEJ IMMUNOLOGII MEDYCZNEJ

Zakład oferuje swoje usługi w zakresie:

 • badania przesiewowe w kierunku: ESBL, MRSA, VRE, CPE
 • wymaz (identyfikacja i lekowrażliwość) z: gardła, nosa, rany, odleżyny, oka, zmian skórnych
 • mocz posiew tlenowy (identyfikacja i lekowrażliwość)
 • badania w kierunku grzybów drożdzopodobnych: posiew kału, posiew plwociny, BAL posiew
 • testy immunochromatograficzne: badane kału w kierunku Clostridiodes difficile z toksyny A i B
 • badanie kału w kierunku rota-, noro-, adenowirusów
 • badanie w kierunku Mycoplasma i Ureaplazma: mocz, wymaz z cewki moczowej, wymaz z szyjki macicy
 • badania molekularne: wykrywanie genu toksyny B Clostridioides difficile
 • Chlamydia trachomatis – wykrywanie DNA: wymaz z cewki moczowej, wymaz z szyjki macicy, bronchaspirat

Ponadto dostępna jest także oferta tylko do badań naukowych:

 • TNF ,IL-2, LL-37
 • Polimorfizm interleukiny 17 a i f
 • Chlamydophila pneumoniea Mycoplasma pneumoniae DNA
 • Fusobacterium nucleatum DNA
 • Streptococcus mutans DNA
 • Streptococcus sobriunus DNA
 • Lactobacillus acidophilus DNA

Kontakt:

Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
Katedry Biologii i Mikrobiologii Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Sekretariat:
mgr Aneta Grzelak
aneta.grzelak@umed.lodz.pl
tel. 42 272 57 95
kom. 606 150 227

Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

 

Oferowane usługi:

 1. Przeprowadzenie analizy statystycznej danych z projektu naukowego oraz analiz z wykorzystaniem metod data-mining – oferta obejmuje opracowanie statystyczne danych pochodzących z projektów naukowych oraz przygotowanie wizualnej prezentacji uzyskanych wyników pod kątem publikacji czy też prezentacji na konferencji naukowej. Poza standardowymi metodami statystycznymi oferujemy analizę danych wielkoskalowych tj. badania mikromacierzowe, proteomiczne z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych i data miningowych. Możliwość współpracy komercyjnej lub na zasadach współpracy naukowej po uzgodnieniu
 2. Doradztwo w projektowaniu badań naukowych i analizy danych – oferta doradztwa na etapu projektowania badania naukowego dotyczy: obliczenia mocy statystycznej badania lub też obliczenia wymaganej liczebności próby, pomocy przy projektowaniu koncepcji badania ze zwróceniem szczególnej uwagi na późniejszą analizę danych i ocenę możliwości ich wykonania. Przeprowadzenie wstępnej analizy danych potrzebnych do przygotowania wniosku grantowego oraz przygotowania opisu analizy statystycznej. Oferta skierowana jest również do doktorantów i realizowana jest w postać konsultacji statystycznych pod kątem odpowiedniego dobrania testów statystycznych do stawianych hipotez badawczych.
 3. Szkolenia w zakresie metodologii badań naukowych oraz statystyki  – oferujemy przygotowanie krótkich szkoleń grupowych z zakresu podstawowych metod statystycznych używanych w badaniach biomedycznych oraz podstaw metodologii badań naukowych. Przedstawiamy przykłady badań naukowych z ciekawymi rozwiązaniami statystycznymi. Szkolenie jest przygotowywane indywidualnie w zależności od tematyki badań, którą zajmują się zleceniodawcy. Kompleksowe szkolenie z zakresu biostatystyki oferujemy w postaci studiów podyplomowych: http://a.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc-komunikat&txt=4178
 4. Popularyzacja badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań translacyjnych w medycynie (wykłady, prelekcje) – oferujemy przygotowanie wykładów popularyzujących naukę i przybliżających tematykę badań translacyjnych w medycynie w ramach konferencji czy szkoleń skupiających się wokół badań naukowych w medycynie. Na potrzeby zleceniodawcy przygotowywana jest odpowiednia prezentacja przez naszych pracowników z odpowiednim doświadczeniem i przeszkoleniem z zakresu prezentacji naukowych. Wykład lub prelekcja może być przeprowadzona na terenie Łodzi, w Polsce lub w zagranicami kraju.

Dane kontaktowe:

Dr. hab. n. med., Wojciech Fendler prof. UM
Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
Mazowiecka 15, 92-215 Łódź, Polska
e-mail: wojciech.fendler@umed.lodz.pl, wojciech_fendler@dfci.harvard.edu
https://biostat.umed.pl

Katedra Farmacji Stosowanej / Zakład Farmacji Aptecznej

LISTA USŁUG

Zakład dysponuje aparaturą i zespołem specjalistów a jego działalność jest wielokierunkowa i obejmuje zagadnienia badań preformulacyjnych, formulacyjnych i analitycznych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków:

– badania preformulacyjne dotyczące właściwości substancji pomocniczych i ich zastosowania w technologii produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków .

– zwiększanie rozpuszczalności substancji biologicznie czynnych z udziałem niejonowych surfaktantów referencyjnych i innowacyjnych;

– badania formulacyjne, projektowanie składu i technologii wytwarzania stałych, półstałych i płynnych postaci leków, suplementów diety, wyrobów medycznych, szerokiej gamy postaci kosmetycznych

– wykonywanie badań farmaceutycznych w normie kontroli jakości produktu, np. wytrzymałość mechaniczna tabletek, czas rozpadu, analiza sitowa wielkości ziarna, testy dostępności farmaceutycznej (koszyczek, łopatka, przepływ), badania reologiczne, analiza tekstury, adhezja, kohezja, twardość, rozsmarowywalność itp.

– projektowanie i wykonywanie różnych modeli badawczych na indywidualne zapotrzebowanie kontrahenta, wykraczające poza normy farmakopealne a uwzględniające specyfikę produktu lub procedury, np.: modele badawcze dla wykazywania określonych właściwości wyrobów medycznych, postaci farmaceutycznych i kosmetycznych itp.

– przygotowywanie formulacji generycznych poprzez analizę składu i badania farmaceutyczne leku oryginalnego;

– wykonywanie ekspertyz w zakresie formulacji składu postaci leku i kosmetyku oraz jego trwałości w różnych zestawieniach temperatury i wilgotności

– badania porównawcze produktów leczniczych, kosmetyków suplementów diety wyrobów medycznych z zakresu leków oryginalnych i generycznych, interpretacja różnic pomiędzy produktami w celu projektowym lub marketingowym

– badania reologiczne leków i kosmetyków, obejmujące zaawansowane pomiary lepkościowe, takie jak pomiar lepkości strukturalnej produktu przy niskich i wysokich szybkościach ścinania, wykonanie krzywych płynięcia, krzywych lepkości, ocenę tiksotropii i wartości granicy płynięcia

– przewidywanie w oparciu o dane reologiczne właściwości użytkowych leków i kosmetyków (czas kontaktu produktu ze skórą, łatwość rozsmarowywania, wybór sposobu aplikacji kosmetyków, rodzaju opakowania, sposobu dozowania, umożliwiającym wydajne i łatwe użytkowanie produktu);

– badania teksturometryczne obejmujące ocenę twardości, rozsmarowywalności, adhezji i kohezji postaci leków i kosmetyków, podawanych na skórę i błony śluzowe

– badania kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej, wyznaczanie stałej polarnej i stałej dyspersyjnej układów, postaci leku, filmów membranowych i innych powierzchni (goniometr);

– opracowywanie i wykonywanie kompleksowych analiz wyrobów medycznych (np. modele mechaniczne i fizyczne pokrycia warstwą wyrobu medycznego) na potrzeby dokumentacji rejestracyjnych i audytu;

– doradztwo w zakresie budowy postaci leku i funkcjonalności terapeutycznej pod kątem historii marketingowej produktów.

Realizowaliśmy projekty dla: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Teva Pharmaceuticals, Aflofarm Farmacja Polska, Roche, Berlin Chemie-Menarini, Sandoz, 3M Poland, Egis, Celvet, Emopharm, Polfarmex SA

OSOBY DO KONTAKTU:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak , andrzej.stanczak@umed.lodz.pl

dr .n. farm. Michał Kołodziejczyk ,   michal.kolodziejczyk@umed.lodz.pl

Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej

 1. Poszukiwanie, projektowanie i rozwój leku
  • Rozpoznawanie mechanizmu działania leku (target)
  • Skriningowetesty aktywności in vitro (na wyizolowanym materiale biologicznym  ze szczególnym uwzględnieniem receptorowych szlaków genetycznych receptorów hormonalnych)
  • Skriningowetesty in vivo (modele zwierzęce)
  • Scyntylacyjna analiza wiązania ligand-receptor
 2. Opracowywanie  formulacjileku (API)
  • Analiza parametrów fizykochemicznychw tym rozpuszczalności, liofilowości (Log D), trwałości i stabilności związków trudno rozpuszczalnych
  • Analiza parametrów biodostępności
  • Analiza parametrów biorównoważności
 3. Badania przedkliniczne
  • Testy genotoksycznościin vitro i in vivo
  • Analiza metabolizmu lekuin vitro i in vivo
  • Farmakologia leku– parametry farmakodynamiczne i toksokinetyczne

OSOBA DO KONTAKTU:

dr hab n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

e-mail: katarzyna.blaszczak-swiatkiewicz@umed.lodz.pl

Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab)

Usługi:

 1. Sekwencjonowanie i genotypowanie fragmentów DNA (amplikonów PCR, DNA plazmidowego).
 2. Analizy profilu metylacji DNA
 3. Analizy MLPA (Mutliplex Ligation-dependent Probe Amplification)
 4. Amplifikacja DNA i monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym
 5. Badania poziomu ekspresji genów oraz analiza mikromacierzy na małą skalę
 6. Analizy poziomu ekspresji RNA w komórkach i tkankach
 7. Ekspresja miRNA (zestawy do badania pojedyńczego miRNA oraz małe macierze umożliwiające analizę większości poznanych miRNA ludzkich, mysich i szczurzych)
 8. Badanie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (TaqMan SNP Genotyping Assays)
 9. Analiza długości telomerów 10. Analiza ilości i integralności cfDNA (cell free DNA) w płynach ustrojowych
 10. Badanie poziomu DNA/RNA z użyciem mikroczipowego systemu elektroforezy nowej generacji
 11. Badania białek i peptydów w zakresie wyznaczenia masy cząsteczkowej, określenia czystości związku, analizy sekwencji oraz identyfikacji i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych białek
 12. Tworzenie map peptydowych dla zidentyfikowanych białek
 13. Proteomiczna identyfikacja składu białek w próbce (połączenie spektrometrii mas z chromatografią cieczową (LC-MS)
 14. Wielowymiarowa analiza wybranych parmetrów komórek – immunofenotypowanie, cykl komórkowy, żywotność komórek, liczebność populacji i subpopulacji komórkowych, poziom cytokin oraz innych według projektu zleceniodawcy
 15. Badania z zastosowaniem pomiarów absorpcyjnych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych: oznaczenie poziomu ekspresji receptorów, przeciwciał, antygenów, hormonów oraz aktywności wybranych enzymów, m. in. metoda immunochemiczna.

Kontakt:

Centralne Laboratorium Naukowe
ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź

Tel. 42 272 56 47
Tel. 42 272 56 44
Email: corelab@umed.lodz.pl

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

 1. Projektowanie i walidowanie modeli genetycznych
 2. Sekwencjonowanie fragmentu genu, panelu genów, eksomów – NGS, Sanger
 3. Analiza ekspresji genów – tkankowo specyficzne, form genowych
 4. Analiza rozkładu i częstości polimorficznych loci genowych
 5. Analiza struktury chromosomowej – aCGH, SNP array
 6. Identyfikacja jakościowa i ilościowa patogenów
 7. Przygotowanie i wklonowanie wektorów
 8. Mutagenezy celowane
 9. Hodowle tkankowe

Kontakt:
Sekretariat Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Zakładu Genetyki Klinicznej
tel.: 42 272 57 67
e-mail: katedra.genetyki@umed.lodz.pl

Zwierzętarnia

 1. Utrzymywanie zwierząt w ramach projektów badawczych oraz hodowli własnej.
 2. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badanie genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej wg ISO 10993-3
  • OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test
  • OECD 475 Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test
  • OECD 478 Genetic Toxicity: Rodent Dominant Lethal Test
  • OECD 483 Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test
  • OECD 451 Carcinogenecity studies
  • OECD 453 Combined Chronic Toxicity/Carcinogenecity Studies
  • OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study
  • OECD 415 One-generation Reproduction Toxicity Study
  • OECD 416 Two-generation Reproduction Toxicity Study
  • OECD 421 reproduction/ developmental toxicity screening test3
 3. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badanie miejscowej reakcji po implantacji wg ISO 10993-6
  • implantacja podskórna
  • implantacja domięśniowa
  • implantacja do kości
 4. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badanie działania drażniącego i uczulającego na skórę wg ISO 10993-10
  • Drażnienie skóry
  • Drażnienie skóry
  • LLNA
  • GPMT
  • Closed-Patch test
  • Ocular irritation test
  • Penile irritation test
  • Rectal irritation test
  • Vaginal irritation test
 5. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badania toksyczności układowej wg ISO 10993-11
  • OECD 420 toksyczność ostra
  • OECD 408 toksyczność poprzewlekła
  • OECD 452 toksyczność przewlekła
 6. Ocena cytotoksyczności wyrobu medycznego w formie ekstraktu z wykorzystaniem testów in vitro: NRU, MTT ,XTT, colony formation
 7. Autorskie projekty badawcze z zakresu neurologii, ortopedii, toksykologii, chirurgia doświadczalnej, onkologii, badań metabolicznych i behawioralnych (AnyMAZE, basen Morrisa, klatki strachu, Intellicage)
 8. Wykonanie badań przy użyciu zwierząt GMO
 9. Szkolenia w zakresie procedur na zwierzętach laboratoryjnych
 10. Najem wyposażenia badawczego

BIOBANK

Przygotowywanie materiałów biologicznych do długotrwałego przechowywania (kodowanie próbek w systemie 1D i 2D, archiwizacja danych epidemiologicznych, demograficznych, medycznych itd.)

 • Przechowywanie materiałów biologicznych  w zamrażarkach niskotemperaturowych (-800C, ciekłym azocie (-1960C) lub parach ciekłego azotu.
 • Izolacja surowicy, osocza, PBMC z krwi pełnej.
 • Automatyczna izolacja kwasów nukleinowych (DNA, RNA) z materiałów biologicznych.
  Standaryzacja DNA, RNA.
 • Reakcje PCR i Real Time PCR zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego

Biobank HARC dysponuje miejscem do przechowywania do 170 000 próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych (-800C) oraz  do 9 500 próbek przechowywanych w ciekłym azocie (-1960C) lub oparach ciekłego azotu. Biobank HARC jest monitorowany 24h /7 dni.

Kontakt:
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, Budynek C5
Tel. 42 272 53 75;  42 272 53 76
e-mail: biobankharc@umed.lodz.pl

Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej dysponuje urządzeniami do oceny fizykochemicznych parametrów skóry (MPA, Courage-Khazaka), które mogą służyć do określania efektywności działania kosmetyków oraz różnego typu zabiegów.

Ponadto posiadamy sprzęt do cyfrowej analizy obrazu -Primos (możliwość oceny głębokości zmarszczek) oraz profesjonalnej dokumentacji fotograficznej -Fotomedicus.

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Centrum Informatyczno-Telemunikacyjne

 1. Usługa programistyczna (h)

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Farmakologii i Toksykologii

 1. Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyciągu
 2. Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej globulek

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny

Izolacja DNA
Izolacja RNA (mRNA, miRNA, ncRNA)
Izolacja białek
Izolacja (RNA/DNA/białek) z krwi pełnej, surowicy, plwociny, BALF, biopsji, zeskrobin naskórka, biopsji skórnych, wymazów ginekologicznych, tkanek pooperacyjnych, egzosomów, śliny
Elektroforeza w żelu agarozowym i poliakrylamidowym produktów PCR
Zautomatyzowana elektroforeza (DNA, RNA, białek) na płytkach
Prowadzenie hodowli komórkowych
Określenie cytotoksyczności związków na hodowle komórkowe in vitro w teście redukcji MTT
Wybarwienie przyżyciowe hodowli komórkowych i obserwacji hodowli w czasie rzeczywistym
Analiza wpływu czynników teratogennych na hodowle komórkowe
Klonowanie genów – PCR
Badanie obecności mutacji punktowych genów
Badanie obecności genów fuzyjnych
Badanie obecności polimorfizmów genów
Badanie obecności hipermetylacji
Analiza ekspresji genów (qPCR dla mRNA)
Analiza ekspresji miRNA
Analiza ekspresji białek – metoda ELISA
Analiza ekspresji białek – metoda WESTERN BLOT
Projektowanie badań molekularnych

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej

Badania z zakresu biologii molekularnej oraz biologii komórki
Izolacja DNA , RNA (mRNA, miRNA, ncRNA), białek
Odmiany metody PCR (w tym qPCR)
Western-Blot
Analiza chemiluminescencji
Prowadzenie hodowli komórkowych
Analizy mikroskopowe

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej

159 Skanowanie preparatów mikroskopowych metodą immunofluorescencji w powiększeniach 2x, 10x, 20x, 40x oraz 60x i 100x (immersja olejowa)
160 Przechowywanie zeskanowanych zbiorów na serwerach
161 „Usługi Mikroskopu wirtualnego:
– proces akwizycji,
– składowania obrazów cyfrowych
– oglądania preparatów wirtualnych”

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego

 1. Ocena wpływu farmakoterapii na wysokość ciśnienia tętniczego
 2. Ocena zmian naczyniowych w nadciśnieniu tętniczym i w chorobach serca
 3. Ocena układu autonomicznego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i hipotensji
 4. Badania nad hipotensją ortostatyczną i wysiłkowymi zmianami ciśnienia
 5. Badania profilu dobowym ciśnienia tętniczego, wpływ farmakoterapii na profil dobowy
 6. Monitorowanie online czynności serca i naczyń, pod wpływem  wysiłku fizycznego, zmian pozycji ciała

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych

 1. Ocena wytrzymałości materiałów na ścinanie, ściskanie, rozciąganie, zginanie, itp.
 2. Ocena mikro- twardości materiałów za pomocą twardościomierza
 3. Ocena udarności materiałów za pomocą młota udarnościowego
 4. Ocena geometrii  powierzchni (profilu pierwotnego, chropowatości, falistości) materiałów za pomocą profilometru
 5. Skanowanie 3D i  drukowania 3D prototypów – Drukarka 3D,System CAD/CAM
 6. Frezowanie w PMMA, wosku czy bloczkach cyrkonowych za pomocą frezarki 4-osiowej

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej

 1. Analiza trójwymiarowa (3dMDbody System) całej sylwetki, bądź poszczególnych segmentów ciała
 2. Pomiar wolumetryczny, fenotypowanie twarzy (facial phenotyping)
  Diagnostyka dysmorfologiczna
 3. Analiza składu ciała – pomiar parametrów: udział tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy bezwodnej, masy kości, uwodnienie organizmu oraz złożoną analizę segmentową ciała ze zróżnicowaniem masy mięśniowej oraz masy tkanki tłuszczowej poszczególnych kończyn.

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów „ZMYSŁY”

Analizy rodzaju i stopnia funkcjonalnych zaburzeń słuchu:
– ocena progu słyszenia
– przewodnictwa kostnego lub powietrznego,
– audiometria tonalna,
– audiometria słowna.

Analizy stopnia zaburzeń odczuwania bodźców środowiskowych (sensoryzm):
– temperatura,
– czucie, wibracje, próg odczuwania bólu.”
Analiza okulistyczna z funduskamery : obraz dna oka , siatkówki , nerwu wzrokowego, angiografia
Badanie gęstości kości
Elektroencefalografia

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

DynamoLab

 1. Ergospirometria (rower)
 2. Ergospirometria bez EKG (rower)
 3. Ergospirometria (bieżnia)
 4. Ergospirometria bez EKG (bieżnia)
 5. Ergospirometria (bez sprzętu)
 6. Spirometria
 7. BTS – od 71 do 100 markerów
 8. BTS – od 51 do 70 markerów
 9. BTS – od 31 do 50 markerów
 10. BTS – do 30 markerów
 11. BTS – protokół Davis w badaniu chodu
 12. Platformy Kistler w ścieżce
 13. BTS – Sway
 14. sEMG do 8 elektrod
 15. sEMG do 16 elektrod
 16. Zebris – oprogramowanie WinFDM
 17. Zebris – Contemplas
 18. Cosmos – Contemplas
 19. Cosmos – Gaitway
 20. Smartjump
 21. Accupower
 22. Primus – izometria (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)
 23. Primus – ruch izotoniczny (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)
 24. Primus – izokinetyka (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)

Kontakt
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy leków i Radiofarmacji

 1. oznaczenia koagulologiczne metodami chronometryczną
 2. oznaczenia koagulologiczne metodami chromogenną
 3. oznaczenia koagulologiczne metodami immunochemiczną (D-Dimery)
 4. oznaczenie oleju silikonowego

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

 1. Ocena jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej wody oczyszczonej produkcyjnej wytwarzanej w aptece wg FP VIII
 2. Badanie czynności mikrobiologicznej powietrza w loży z nawiewem laminarnym metodą sedymentacji
 3. Ocena skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w sterylizatorach za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S (test własny lub z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej)

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Studium Wychowania Fizycznegi i Sportu

 1. Nordic walking
 2. Badminton
 3. Pilates
 4. Piłka siatkowa
 5. Pływanie
 6. Gry zespołowe
 7. Aqua aerobic
 8. siłownia
 9. Samoobrona
 10. Tenis ziemny
 11. Koszykówka
 12. Aerobik
 13. Zajęcia relaksacyjno-oddechowe
 14. Ćwiczenia kształtujące sylwetkę
 15. Judo

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 1. wydawanie opinii bioetycznej dotyczącej zgodności planowanego badania z normami bioetycznymi i prawami

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Pracownia Immunopatologii i Genetyki

Badania immunologiczne

 1. Przeciwciała przeciwwyspowe
 2. Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kw. Glutaminowego
 3. Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej
 4. Przeciwciała przeciwinsulinowe
 5. Przeciwciała ZnT8- ELISA
 6. Poziom insuliny
 7. Poziom C-peptydu
 8. Aktywność asparaginazy
 9. Stężenie przeciwciał anty_ASP kl.IgM
 10. Stężenie przeciwciał anty_ASP kl.IgG
 11. Stężenie przeciwciał anty_ASP kl.IgE

Badania genetyczne

 1. MODY 1- HNF4a*#
 2. MODY 2- GCK*#
 3. MODY 3- HNF1a*#
 4. MODY 4- IPF1a*#
 5. MODY 5- HNF1B*#
 6. MODY 6- NeuroD1*#
 7. PNDM/KCNJ11 (Kir6.2)
 8. zespół Alstroma*
 9. zespół Alstroma*- ekson8*
 10. zespół Wolframa1*
 11. zespół Wolframa2*
 12. neutropenia/ zespół WHIM*
 13. zespół hiper IgM*
 14. neutropenia/ ELA2
 15. neutropenia/ HAX1
 16. IPEX*
 17. wirus CMV
 18. wirus BK

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl