Przewodnik po własności intelektualnej

Zgłoszenie wynalazku

Uczestnicy:

Twórca , CIiTT

Opis

Dokonanie zgłoszenia własności intelektualnej przez Twórców na przewidzianym do tego celu formularzu do CIiTT.

Rezultat

Zgłoszenie utworu/wynalazku/know-how

Dokumenty do pobrania  

 • Formularz zgłoszenia własności intelektualnej do ochrony
 • Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
 • Uchwała nr 436/2015  Senatu UM w Łodzi z dnia 24 września 2015r.,
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym z dnia 27 października 2015r.

Czas: Kiedy tylko masz pomysł

X

Uczestnik: Twórca

Osoba, która stworzyła Dobro intelektualne. Twórcą w myśl Regulaminu może być Pracownik, doktorant lub student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [Reg. Rozdz. II i IV, Załącznik nr 1]. Twórca jest głównym uczestnikiem i odbiorcą w Procesie 1, jak i głównym klientem Centrum. To dzięki niemu Uczelnia buduje swój potencjał innowacyjności.

Pierwszym zadaniem Twórcy jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularz zgłoszenia własności intelektualnej do ochrony do CIiTT.

X

Uczestnik: Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT]

Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT] – to jednostka ogólnouczelniana zwana dalej Centrum działająca zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Statutem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem Centrum jest realizowanie działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, transferu wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

W Procesie 1 zadaniem Centrum jest pomoc Twórcy, przy wypełnianiu Formularza zgłoszenia własności intelektualnej do ochrony i udzielania informacji na temat treści oraz załączników, czytelności opisu wynalazku i inne.

X

Opis szczegółowy:

Złożenie Formularza zgłoszenia własności intelektualnej do ochrony jest pierwszym krokiem na drodze zdobywania ochrony. Jest to zawiadomienie o pomyśle, który może być warty ochrony i komercjalizacji. Każdy kto stworzył Dobro własności intelektualnej dokonuje jego zgłoszenia na przewidzianym do tego Formularzu (Formularz zgłoszenia własności intelektualnej do ochrony) jak i ma obowiązek powiadomienia Kierownika swojej jednostki o wytworzonym wynalazku.

Wypełniony oraz podpisany oryginał formularza wraz z wersją elektroniczną Twórca dostarcza do CIiTT. Przekazanie Formularza do Centrum, zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, traktowane jest jako otrzymanie informacji od Twórcy o stworzeniu dobra intelektualnego. Stanowi ono podstawę do ustalenia w późniejszych etapach procesu podziału praw do wynalazku, jak również przyszłego przychodu z jego komercjalizacji.

Szczegółowa procedura składania wniosku opisana jest w Regulaminie własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi [Załącznik nr 1].

Złożenie Formularza otwiera drogę do korzyści płynących z wynalazczości takich jak:

 • naliczenie punktów dla jednostki i pracownika – podstawa: Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym z dnia 27 października 2015r.;
 • pieniężne nagrody JM Rektora dla pracowników – podstawa: Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UM w Łodzi, Uchwała nr 57/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.;
 • udział w zyskach z wdrożeń – podstawa: Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w UM w Łodzi (rozdział III i IV).

X

Rezultat:

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia własności intelektualnej do ochrony jest dokumentem świadczącym o wytworzeniu nowej własności intelektualnej równoznacznym z oświadczeniem o przekazaniu dobra na rzecz Uczelni i poddaniu go dalszym procedurom.

Formularz stanowi podstawę dla Uczelni do angażowania swoich zasobów celem zdobywania ochrony i komercjalizacji.

DECYZJA UCZELNI

Opis

Rektor po otrzymaniu rekomendacji Komisji ds. WINT podejmuje decyzję w sprawie udzielenia finansowania w celu ochrony prawnej dobra intelektualnego i jego komercjalizacji przez Uczelnię.

Rezultat

Decyzja JM Rektor

Linki  

 • Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Ustawa z dn. 27 lipca 2005 (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – Art. 86

Czas: do 30 dni

X

Uczestnik: Komisja ds. Własności Intelektualnej [Komisja ds. WINT]

Składa się z co najmniej 6 członków których powołuje i odwołuje Rektor. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie zgłoszeń Dóbr intelektualnych, które wpłynęły za pomocą Formularza "Zgłoszenia utworu/ wynalazku/know-how" (załącznik nr 2 Regulaminu własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

X

Uczestnik: Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT]

Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT] – to jednostka ogólnouczelniana zwana dalej Centrum działająca zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Statutem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem Centrum jest realizowanie działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, transferu wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

W Procesie 2 Centrum odpowiedzialne jest obsługę administracyjną prac Komisji ds. Własności Intelektualnej i współpracę z Twórcą. Rektor w oparciu o rekomendację Członków Komisji podejmuje decyzję w sprawie finansowania ochrony ze środków Uczelni Dobra intelektualnego.

X

Uczestnik: JM Rektor [JM Rektor]

Po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Własności Intelektualnej wydaje pisemną decyzję o udzieleniu finansowania ochrony Dobra intelektualnego i jego komercjalizacji poprzez Uczelnię.

X

Opis szczegółowy:

Formularz „Zgłoszenie utworu/wynalazku/know-how”, z utajnionymi danymi osobowymi Twórcy, zostaje przekazany Komisji ds. WINT celem wydania opinii w drodze głosowania.

W ciągu 10 dni kalendarzowych wydaje opinię dokonując oceny dobra na podstawie trzech kryteriów:

 • innowacyjność,
 • potencjał komercjalizacyjny,
 • oddziaływanie.

Opinia Komisji w poszczególnych kryteriach wyrażana jest w skali trzy punktowej poziom niski, średni i wysoki. Każdy z Członków ma obowiązek wydać ocenę dobra pozytywną, negatywną lub wstrzymać się od głosowania.
W przypadku braku wymaganej większości głosów wniosek zostaje poddany pod ponowne głosowanie w trybie skróconym do 4 dni kalendarzowych.

W przypadku dwukrotnego nieotrzymania wystarczającej liczby opinii od Członków Komisji decyzję o udzieleniu finansowania ochrony podejmuje Dyrektor CIiTT. Rektor na podstawie formularza zgłoszenia i w oparciu o rekomendację Komisji ds. WINT lub Dyrektora CIiTT podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania ochrony oraz chęci komercjalizacji wynalazku poprzez Uczelnię.

Decyzja o ochronie zostaje podjęta przez Rektora w terminie 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia przez CIiTT.

X

Rezultat:

Pisemna decyzja JM Rektora stanowi podstawę do udzielenia przez Uczelnię finansowania ochrony wytworzonego Dobra intelektualnego i jego komercjalizacji.

Uzyskanie zgody JM Rektora uruchamia proces zdobywania ochrony prawnej dla dobra intelektualnego prowadzony przez CIiTT z pomocą Rzecznika Patentowego.


Formy ochrony

Opis

Wybór formy ochrony przy współpracy Twórców i Rzecznika. Możliwe formy ochrony: know-how, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, patent, znak towarowy.

Rezultat

Wniosek o udzielenie ochrony

Linki  

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (WYNALAZEK)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UTWÓR)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (KNOW-HOW)

Czas: 10-180 dni

X

Uczestnik: Rzecznik Patentowy

świadczy pomoc prawną w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych o sporządzaniu opinii prawnych oraz także pomoc techniczną tj. w opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Rzecznik Patentowy pełni funkcję pełnomocnika Twórcy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz jego zadaniem jest stała komunikacja pomiędzy Twórcą a CIiTT w przypadku zapytań z UPRP.

X

Uczestnik: Twórca

osoba, która stworzyła Dobro intelektualne. Twórcą dla potrzeb regulacji niniejszego Regulaminu może być Pracownik, doktorant lub student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rolą Twórcy jest stała współpraca z Rzecznikiem Patentowym oraz CIiTT, której efektem jest dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

X

Uczestnik: Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT]

Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT] – jako jednostka ogólnouczelniana zwana dalej Centrum działa zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem Centrum jest prowadzenie działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

Centrum odpowiedzialne jest za zainicjowanie współpracy pomiędzy Twórcą a Rzecznikiem Patentowym oraz ich dalszą sprawną i efektywną komunikację.

X

Opis szczegółowy:

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Rektora o udzieleniu finansowania ochrony zgłoszenia i chęci jego komercjalizacji poprzez Uczelnię. Centrum przekazuje zlecenie wraz z Formularzem do Rzecznika Patentowego. W ciągu 10 dni roboczych zobowiązany jest on do rozpoczęcia z Twórcą uzgodnień technicznych w zakresie wyboru form ochrony wynalazku. W efekcie współpracy zostaje dokonane złożenie Podania o udzielenie patentu na wynalazek lub innej formy ochrony do odpowiedniego urzędu. W tym procesie priorytetem jest czas, im szybciej Twórca uzupełni treści, tym szybciej zostanie dokonane zgłoszenie.

Możliwe formy ochrony na wynalazek:

 • własność intelektualna pracownicza,
 • know-how bądź wynalazek potwierdzony notarialnie,
 • wzór przemysłowy,
 • wzór użytkowy,
 • patent (w tym poprzedzające zgłoszenie patentowe),
 • znak towarowy.

Dopóki istota wynalazku nie została upubliczniona (publikacja, plakat, prezentacja) można starać się
o uznanie ochrony patentowej na ten wynalazek. 


X

Rezultat:

Podanie do Urzędu (odpowiedniego dla formy ochrony) o udzielenie prawa ochronnego. Zgłoszenie uznaje się za dokonane w dniu, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Patentowego (lub innego właściwego dla danej własności intelektualnej) za potwierdzeniem w formie pisemnej


Zdobywanie ochrony prawnej

Opis

Procedura udzielenia patentu/prawa ochronnego to postępowanie w sprawie toczące się w Urzędzie Patentowym (UPRP, EPO, PCT). Zawiera etapy: klasyfikacja wynalazku, badania formalno-prawne i merytoryczne stanu techniki, zastrzeżenia, decyzja.

Rezultat

Dokument patentowy

Linki  

 • Przykładowe świadectwa

Czas: 24 m-ce

X

Uczestnik: Rzecznik Patentowy

świadczy pomoc prawną w zakresie: udzielania porad i konsultacji prawnych o sporządzaniu opinii prawnych oraz pomocy technicznej tj. w opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony, w badaniu zakresu ochrony i zdolności patentowej i prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Rolą Rzecznika Patentowego jest reprezentowanie Twórcy, a tym samym Uczelni w postępowaniu administracyjnym przed Urzędem Patentowym RP [UPRP].

X

Uczestnik: Twórca

Osoba, która stworzyła Dobro intelektualne. Twórcą dla potrzeb regulacji niniejszego Regulaminu może być Pracownik, doktorant lub student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rolą Twórcy w Procesie 4 jest opracowanie treści dokumentów we współpracy z Rzecznikiem Patentowym będących podstawą zgłoszenia. Rzecznik jest łącznikiem pomiędzy Urzędem Patentowym a Twórcą Dobra intelektualnego w celu uzyskania patentu.

X

Uczestnik: Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT]

Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT] – jako jednostka ogólnouczelniana zwana dalej Centrum działa zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem Centrum jest prowadzenie działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

Centrum odpowiedzialne jest za zainicjowanie współpracy pomiędzy Twórcą a Rzecznikiem Patentowym oraz ich dalszą sprawną i efektywną komunikację.

X

Uczestnik: Urząd Patentowy RP [UPRP]

To centralny organ administracji państwowej właściwy w sprawach
z zakresu własności przemysłowej. Realizuje swoje podstawowe zadania w obszarach:

 • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,
 • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej,
 • współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej.

Rolą UPRP jest kwalifikacja wynalazku, badanie formalno-prawne i badanie merytoryczne stanu techniki, ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń i orzekanie w sprawach udzielania ochrony.


X

Opis szczegółowy:

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania patentu jest złożenie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym UPRP. W pierwszym etapie Urząd dokonuje klasyfikacji wynalazku, badania stanu techniki oraz badania pod względem formalno- prawnym. W przypadku wątpliwości wzywa Twórcę
do uzupełnienia/usunięcia treści zgłoszenia.

W przeciągu 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia własności intelektualnej w UPRP istnieje możliwość dokonania rozszerzenia ochrony na inne kraje w trybie:

 • Europejskiego zgłoszenia patentowego (EPO),
 • Międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT).

Po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia w UPRP następuje ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o wynalazku. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku oraz do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu, zgłaszać uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu.
Następnie prowadzone jest badanie merytoryczne zgłoszenia, mające na celu określenie zdolności patentowej wynalazku.

Proces 4 kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego lub jego odmowie. W przypadku udzielenia prawa przez Urząd Patentowy RP i uiszczeniu opłat ochronnych zostaje nadany numer prawa wraz w wpisem do Rejestru patentowego. W wyniku uprawniony do patentu otrzymuje dokument patentowy, który zostaje wpisany do jawnego rejestru udzielonych patentów.


X

Rezultat:

Prawo ochronne jest dowodem własności do patentu, wzoru przemysłowego, etc. dotyczącego dobra intelektualnego Twórcy. Świadczy on o wyłączności praw do korzystania z wynalazku przez uprawnionych w dowolnych celach tym zarobkowych.

Czas  ochrony poszczególnych form ochrony:

 • Patent zapewnia ochronę dla rozwiązania do 20 lat od daty zgłoszenia.
 • Wzór użytkowy ma czas trwania prawa ochronnego 10 lat od daty zgłoszenia.
 • Wzór przemysłowy ma udzielaną ochronę w cyklach 5-letnich i może trwać maksymalnie 25 lat.

Znak towarowy zapewnia ochronę na 10 lat, ale okres ochronny może być przedłużany bez ograniczeń (pod warunkiem wnoszenia opłaty urzędowej).

X

Dokumenty do pobrania:

 • Przykładowe świadectwa

 

Utrzymanie ochrony

Opis

Po upływie pierwszych trzech lat ochrony zostaje w oparciu o rekomendację Komisji ds. Własności Intelektualnej podjęta decyzja o kontynuowaniu opłat ochronnych przez Uczelnię. Warunkiem uzyskania dalszego finansowania jest wykazanie potencjału komercjalizacyjnego.

Rezultat

Rekomendacja do kontynuowania ochrony finansowanych ze środków Uczelni

Linki 

 • Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Czas: do 30 dni

X

Komisja ds. Własności Intelektualnej [Komisja ds. WINT]

Składa się z co najmniej 6 członków których powołuje i odwołuje Rektor. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie zgłoszeń Dóbr intelektualnych, które wpłynęły za pomocą Formularza "Zgłoszenia utworu/ wynalazku/know-how" (załącznik nr 2 Regulaminu własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Podstawowe zasady pracy oraz kompetencje Komisji ds. Własności Intelektualnej określa "Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi" (rozdział V; od § 21 do § 23). Rolą Komisji w tym procesie jest wydanie opinii dla JM Rektora w sprawie dalszego pokrywania kosztów ochrony wynalazku.

X

Uczestnik: Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT]

jako jednostka ogólnouczelniana ma na celu realizację działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

Centrum odpowiedzialne jest za sprawną obsługę administracyjna procesu pomiędzy Komisją ds. WINT, JM Rektorem a Twórcą oraz późniejszy kontakt z Rzecznikiem Patentowym.

X

Uczestnik: Twórca

Twórcą w myśl Regulaminu jest osoba, która stworzyła Dobro intelektualne, może nią być Pracownik, doktorant lub student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [Reg. Rozdz. II i IV, Załącznik nr 1]. Rolą Twórcy jest wykazanie przed Komisją ds. WINT szans komercjalizacji wynalazku.

X

Uczestnik: JM Rektor [JM Rektor]

Korzystając z rekomendacji od Komisji ds. Własności Intelektualnej wydaje decyzję o kontynuowaniu przez Uczelnię finansowania ochrony wynalazku.

X

Uczestnik: Rzecznik Patentowy]

Świadczy pomoc prawną w zakresie: udzielania porad i konsultacji prawnych o sporządzaniu opinii prawnych oraz pomocy technicznej tj. w opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony, w badaniu zakresu ochrony i zdolności patentowej i prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Rolą Rzecznika Patentowego monitorowanie i wnoszenie opłat ochronnych.

X

Opis szczegółowy:

Zgodnie z Regulaminem własności intelektualnej ochrony prawnej dóbr intelektualnych (Załącznik 1 Procedura składania wniosków ust. 10 i 11) Uczelnia jest zobowiązana do ochrony wynalazku przez pierwsze trzy lata ochrony. Pokrywanie dalszych kosztów ochrony ze środków Uczelni przeznaczonych na patenty uzależnione jest od wykazania przez Twórcę potencjału komercjalizacyjnego wynalazku.

W celu kontynuacji opłat ochronnych Twórca przedstawia potencjał wynalazku na wdrożenie do gospodarki np. umowy zawarte lub negocjowane, opinia Brokera Innowacji i opis podjętych prób komercjalizacji. Ostateczną decyzję w oparciu o rekomendację Komisji ds. Własności Intelektualnej podejmuje Rektor. W przypadku odmowy Twórca może na ten cel przeznaczyć środki statutowe swojej jednostki lub prywatne. Jednocześnie Uczelnia nie zrzeka się praw do danego Dobra intelektualnego/wynalazku.

Za postępowanie zgodne z procedurą odpowiedzialny jest CIiTT.

X

Rezultat:

Pisemna decyzja JM Rektora do kontynuowania opłat ochronnych wynalazku posiadającego  perspektywiczny potencjał komercjalizacyjny.


Komercjalizacja

Opis

Od momentu otrzymania zgłoszenia wynalazku i podjęcia decyzji JM Rektora rozpoczyna się poszukiwanie możliwej ścieżki komercjalizacji, czego efektem może być podpisanie umów z podmiotami gospodarczymi (k. bezpośrednia) lub utworzenie spółki (k. pośrednia).

Rezultat

Umowa komercjalizacji (licencja, przeniesienie, sprzedaż), biznes plan, umowa spółki (aporty, udziały)

Linki  

 • Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Czas: do 5 lat

X

Uczestnik: Komisja Komercjalizacyjna

Zadaniem Komisji Komercjalizacyjnej jest poszukiwanie ścieżek komercjalizacji dla zgłoszonego dobra intelektualnego, który pozwala na transfer (sprzedaż) innowacji i technologii wytworzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie korzyści finansowych, a także podejmowanie decyzji o komercjalizacji dobra.

Komisja jest każdorazowo powoływana i odwoływana przez Dyrektora CIiTT na okres prac nad komercjalizacją dobra intelektualnego. W skład Komisji Komercjalizacyjnej wchodzą co najmniej 4 osoby: Dyrektor CIiTT, przedstawiciel Biura Prawnego, reprezentant Kwestury Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz główny Twórca komercjalizowanego dobra.

X

Uczestnik: Twórca

Twórcą w myśl Regulaminu jest osoba, która stworzyła Dobro intelektualne, może nią być Pracownik, doktorant lub student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [Reg. Rozdz. II i IV, Załącznik nr 1]. Twórca ma za zadanie czynne uczestniczenie w rozmowach z Partnerem zainteresowanym wdrożeniem wytworzonego Dobra intelektualnego przez Twórcę oraz udział w pracach Komisji Komercjalizacyjnej.

X

Uczestnik: Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT]

Jako jednostka ogólnouczelniana zwana dalej Centrum działa zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem CIiTT jest prowadzenie działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnegoi technicznego uczelni oraz transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

X

Uczestnik: Partner

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk.

Jest to podmiot, który w warunkach ryzyka dokonuje inwestycji poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym również o zastosowanie projektów wynalazczych zarówno własnych, jak i nabytych w formie licencji, związanych z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów lub modernizacją wyrobów produkowanych i wprowadzeniem nowych metod wytwarzania, które poprzedzają rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową.

X

Opis szczegółowy:

Od momentu podjęcia przez JM Rektora w Procesie 2, decyzji o ochronie i komercjalizacji dobra przez Uczelnię, rozpoczyna się poszukiwanie możliwej ścieżki komercjalizacji. W tym celu zostaje powołana Komisja Komercjalizacyjna w składzie: Przedstawiciele CIiTT, Przedstawiciele Kwestury, Przedstawiciele Biura Prawnego i sam Twórca. Prace Komisji mogą trwać niezależnie i równolegle do procesu zdobywania ochrony.

Do kompetencji Komisji Komercjalizacyjnej należy proponowanie najlepszej ścieżki komercjalizacji:

 • bezpośredniej (licencja, sprzedaż praw, zamiana);
 • pośredniej (utworzenie spółki).

W drodze komercjalizacji wynalazku mogą zostać podjęte działania tj.: przygotowanie oferty technologicznej, biznesplanu, poszukiwanie partnerów (prowadzenie negocjacji, sporządzanie stosownych umów) czy powołanie nowego podmiotu gospodarczego z udziałem Spółki Celowej Uczelni.

Przed przystąpieniem do negocjacji i przedstawieniem szczegółów technicznych dobra Centrum wraz Twórcą ma obowiązek zawarcia z Partnerem umowy o poufności chroniącej wytworzone dobro.

Ostateczna decyzja o wyborze sposobu komercjalizacji podejmowana jest przez JM Rektora po zasięgnięciu opinii Komisji Komercjalizacyjnej. Każda umowa prowadząca do komercjalizacji dobra musi zostać zaakceptowana przez JM Rektora. 
Koszty wynikające z komercjalizacji ponosi UM w Łodzi, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. A wszelkie decyzje dotyczące komercjalizacji podejmowane są w sposób unikający konfliktu interesów.

Uzyskane środki z komercjalizacji dokonywanej przez Uczelnię, co do zasady dzielone są w proporcji 50% dla Twórcy i 50% dla Uczelni, przy czym wartość środków dla Twórcy zostaje obniżona o 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją.

X

Rezultat:

 • Umowa o poufności (podstawa do rozpoczęcia rozmów z potencjalnym inwestorem zainteresowanym powstałym dobrem intelektualnym).
 • Umowa komercjalizacji (licencja, przeniesienie, sprzedaż),
 • Biznes plan,
 • Umowa spółki (aporty, udziały).

Odmowa uczelni

Opis

W przypadku podjęcia przez Uczelnie decyzji o nie komercjalizacji wynalazku i braku finansowania ochrony ze środków Uczelni, Twórca ma możliwość odkupienia praw do wynalazku i samodzielnej komercjalizacji.

Rezultat

Decyzja JM Rektor

Linki  

 • Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Czas: od 30 do 90 dni

X

Uczestnik: Komisja ds. Własności Intelektualnej [Komisja ds. WINT]

Składa się z co najmniej 6 członków których powołuje i odwołuje Rektor. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie zgłoszeń Dóbr intelektualnych, które wpłynęły za pomocą Formularza "Zgłoszenia utworu/ wynalazku/know-how" (załącznik nr 2 Regulaminu własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Podstawowe zasady pracy oraz kompetencje Komisji ds. Własności Intelektualnej określa „Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi” (rozdział V; od § 21 do § 23).

Komisja w Procesie 7 wydaje opinię dla JM Rektora o nie pokrywaniu kosztów ochrony wynalazku ze środków Uczelni.

X

Uczestnik: Twórca

Twórcą w myśl Regulaminu jest osoba, która stworzyła Dobro intelektualne, może nią być Pracownik, doktorant lub student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [Reg. Rozdz. II i IV, Załącznik nr 1].

Rolą Twórcy w Procesie 7 jest podjęcie decyzji o przyjęciu propozycji odkupienia dobra od Uczelni i jego komercjalizacji poprzez własne środki.

X

Uczestnik: Centrum Innowacji i Transferu Technologii [CIiTT]

Jako jednostka ogólnouczelniana ma na celu realizację działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki. Centrum zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy Komisją ds. WINT, JM Rektorem a Twórcą.

Centrum odpowiada za przygotowanie umowy o przeniesieniu praw na Twórcę.

X

Uczestnik: JM Rektor [JM Rektor]

Po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Własności Intelektualnej wydaje pisemną decyzję odmowie udzielenia finansowania i komercjalizacji przez Uczelnię- otwiera drogę Twórcy do samodzielnej komercjalizacji z własnych środków

X

Opis szczegółowy:

Zgodnie z Regulaminem własności intelektualnej na UM w Łodzi i w myśl art. 86e Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia ma obowiązek podjęcia decyzji o komercjalizacji zgłoszonego dobra intelektualnego, w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji (czyli od momentu przekazania do CIiTT przez Twórcę wypełnionego i podpisanego Formularza „Zgłoszenia utworu/wynalazku/know-how”).

W przypadku podjęcia przez Uczelnie decyzji o nie udzieleniu finansowania ochrony i o rezygnacji Uczelni z komercjalizacji wynalazku, Twórca ma możliwość odkupienia praw do wynalazku i samodzielnej komercjalizacji. Uczelnia w terminie 30 dni od terminu wskazanego ustawowo ma obowiązek przedstawić Twórcy ofertę zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw.

Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu dla Uczelni wynosi 10% płacy minimalnej na dzień zawarcia umowy. Twórca może odmówić przyjęcia oferty przeniesienia praw, tym samym pozostawiając prawa do niekomercjalizowanego dobra przy UM w Łodzi.

W przypadku udanej komercjalizacji dobra odkupionego przez Twórcę, Uczelnia zachowuje prawo do 25% uzyskanych środków, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednich związanych z tą komercjalizacją.

X

Rezultat:

Pisemna decyzja JM Rektora o odmowie udzielenia finansowania i komercjalizacji przez Uczelnię- otwiera drogę Twórcy do samodzielnej komercjalizacji z własnych środków.

Umowa o odpłatnym przeniesieniu praw na Twórcę.


X