Zwierzętarnia

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ZWF) stanowi kompleks pracowni doświadczalnych in vivo i in vitro świadczących usługi badawcze głównie w zakresie:

 • biochemii,
 • hematologii,
 • biofarmacji,
 • histopatologii,
 • genetyki medycznej,
 • zaburzeń krzepnięcia krwi,
 • chirurgii: ogólnej, onkologicznej, doświadczalnej i endokrynologicznej,
 • metabolizmu,
 • patomorfologii,
 • toksykologii,
 • farmakokinetyki,
 • toksykokinetyki,
 • badań behawioralnych.

ZWF przyjmuje zlecenia zarówno od pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jak i innych uczelni oraz jednostek badawczych.

osrodek-badawczy-obraz1-zwierzetarnia

Zwierzętarnia wpisana jest do rejestru Krajowej Komisji Etycznej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajduje się w wykazie jednostek hodowlanych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych szczurów i myszy (numery 049) oraz w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, np. podczas przeprowadzania badań przedklinicznych nowo powstającego leku. Numer w wykazie ministerialnym dla całej jednostki doświadczalnej: 0061.

ZWF posiada zgody i zezwolenia Ministra Środowiska na zamknięte użycie GMO i od 2013 roku może pozyskiwać myszy transgeniczne. Jest zarejestrowanym zakładem inżynierii genetycznej.

Laboratorium Zwierzętarni objęte jest systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

 Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego

Polityka jakości

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZWIERZĘTARNIĘ:

 • Przeprowadzenie badań znormalizowanych biologicznej oceny wyrobów medycznych w oparciu o procedury badawcze:
  • PN-EN ISO 10993:10993-2:2006 (postępowanie ze zwierzętami);
  • PN-EN ISO 10993-3:2009 (genotoksyczność, rakotwórczość i toksyczność reprodukcyjna);
  • PN-EN ISO 10993-5:2009 (cytotoksyczność);
  • PN-EN ISO 10993-6:2009 (implantacje);
  • PN-EN ISO 10993-10:2011 (działania drażniące i uczulające);
  • PN-EN ISO 10993-11:2009 (toksyczność układowa).
 • Realizacja autorskich projektów badawczych: neurologia, ortopedia, toksykologia, chirurgia doświadczalna, onkologia, badania metaboliczne i behawioralne (AnyMAZE, basen Morrisa, klatka strachu, IntelliCage);
 • Przetrzymywanie zwierząt o obniżonej odporności (IVC);
 • Zamknięte użycie zwierząt GMO;
 • Usługi szkoleniowe w zakresie procedur na zwierzętach laboratoryjnych;
 • Wynajem wyposażenia badawczego firmom startupowym i na potrzeby projektów;
 • Pomoc przy projektowaniu doświadczeń na zwierzętach oraz konsultacje w trakcie wypełnienia wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.
 Szczegółowy zakres usług
 Zasady obowiązujące podczas wizyty w Laboratorium​
 Zarządzenie 58_2012

UPRAWNIENIA ZWF:

Zakład Inżynierii Genetycznej
Laboratorium Zwierzętarni posiada status Zakładu Inżynierii Genetycznej oraz Zgodę Ministra Środowiska na zamknięte użycie GMO, co umożliwia prowadzenie badań nad immunologią chorób genetycznych i nowotworowych z wykorzystaniem zwierząt genetycznie zmodyfikowanych.

Kompatybilność z Dyrektywą UE/2010/63
Jesteśmy w pełni kompatybilni z Dyrektywą UE/2010/63 i nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Przetrzymywanie SPF i IVC
Posiadamy infrastrukturę zapewniającą utrzymanie zwierząt w reżimie czystości sanitarnej za barierą (SPF) oraz  przetrzymywanie zwierząt o obniżonej odporności (IVC).

Podmiot w ARiMR
Placówka jest podmiotem zarejestrowanym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprawnionym do zakupu i posiadania zwierząt gospodarskich (owce, kozy, świnie).

Podmiot w MNiSW
Zwierzętarnia widnieje w wykazach MNiSW  jako jednostka hodowlana uprawniona do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych oraz jako jednostka doświadczalna uprawniona do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

W Zwierzętarni zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych powołano Zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt, w skład którego wchodzą:

 • dr hab. n.med. prof. nadzw. Jakub Fichna
 • lek. wet. Kamila Bulak
 • inż. zootechnik Jadwiga Komos

Zakres zadań Zespołu doradczego to m.in.:

 • monitorowanie dobrostanu zwierząt;
 • poradnictwo w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt;
 • przeglądy wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami;
 • monitorowanie uśmiercania zwierząt w celu pozyskania tkanek do badań;
 • kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników;
 • zgłaszanie użytkownikowi naruszeń w zakresie dobrostanu.

Anna Rybicka, lekarz weterynarii, prowadzi nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami, odpowiada za dobrostan zwierząt oraz organizację szkoleń w myśl art. 23 ww. Ustawy.

KONTAKT

lek. weterynarii Anna Rybicka
tel.: 42 272 55 80
e-mail: anna.rybicka@umed.lodz.pl;
animal@umed.lodz.pl

lic.  Justyna Malinowska
tel.: 42 272 55 89
e-mail: justyna.malinowska@umed.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4, 90-151 Łódź

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź